Glenmark podpořil hospic Dobrého pastýře v Čerčanech

 

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech poskytuje specializovanou paliativní péči v lůžkovém i domácím prostředí pacienta. Jeho cílem je zmírnit bolest a další tělesné a duševní utrpení, zachovat pacientovu důstojnost a podpořit jeho blízké.

Asistenční vůz hospice je nezbytnou součástí poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ročně přepraví přes sto klientů a několik set kompenzačních pomůcek. Spolehlivost asistenčního vozu je nezbytná pro péči o osoby se sníženou soběstačností a nevyléčitelně nemocné pacienty, o které je pečováno v domácím prostředí.

V době pandemie se stal nepostradatelnou součástí péče o lidi na Benešovsku, a to zejména pro přepravu a instalaci potřebných pomůcek v domácnostech pacientů.

Stávající asistenční vůz hospice Dobrého pastýře byl v provozu celých 11 let! Proto se už často porouchával a vyžadoval časté opravy související s jeho stářím. Bylo to pro hospic ekonomicky náročné a často to narušovalo kontinuitu cenných služeb, které hospic poskytuje.

Český tým společnosti Glenmark se každoročně zapojuje do aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, zejména do aktivit Radost z daru. V březnu tým s hrdostí věnoval 30 000,00 Kč na financování nákupu nového asistenčního vozu pro zajištění kontinuity sociálních a zdravotních služeb hospice. Tento dar podporuje étos Radosti z dárcovství společnosti Glenmark – účastnit se a pomáhat místním komunitám prostřednictvím osobní angažovanosti, aktivit a darů.

Czech colleagues fund new assistance car for the Good Shepherd Hospice Čerčany

Shepherd Hospice Čerčany provides specialised palliative care in a patient’s inpatient and home environment. It aims to alleviate pain and other physical and mental suffering, preserve a patient’s dignity, and support loved ones.

The hospice’s assistance car is an essential part of its provision of health and social services. It transports over a hundred clients and several hundred compensatory aids every year. The assistance car’s reliability is essential for the care of people with reduced self-sufficiency and terminally ill patients who are cared for at home. During the pandemic, it became an indispensable support component of care for the Benešov region, and particularly to transport and install necessary equipment in people’s homes.

The Shepherd Hospice’s current assistance car has been in operation for 11 years! As a result, it has frequently broken down and required several age-related repairs. This has been economically demanding for the hospice, and it has also frequently disrupted the continuity of the hospice’s valuable services.

Every year, Glenmark’s Czech Team engages in CSR activities, especially in Joy of Giving activities. In March, the team was proud to donate 30,000.00 CZK to help finance the purchase of a new assistance car to ensure the continuity of the hospice’s social and health services. This donation supports Glenmark’s Joy of Giving ethos – to participate and help local communities through personal involvement, activity and gifting.